Akredytacje na badania i wzorcowanie mierników

Laboratorium > Akredytacja

Laboratorium Pomiarowe Agencji Anticorr Gdańsk posiada akredytacje na wzorcowanie mierników grubości powłok, termohigrometrów oraz na badania w rozpylonej solance NSS ISO 9227.

Wymogi Unii Europejskiej w zakresie prowadzonych badań są bardzo wyśrubowane i spełnić może je niewiele placówek. Jeśli są one spełnione, takie miejsce uznaje się za kompetentne co do wykonywania określonych badań i realizacji, np. pomiarów hałasu czy zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Coraz częściej wiele laboratoriów występuje o akredytację. Na czym ten proces polega i jakie przynosi korzyści?

Czym jest akredytacja?

Zaczynając od początku, warto przybliżyć znaczenie tego terminu. Otóż akredytacja oznacza formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę kompetencji organizacji, które działają w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych czy laboratoriów, do wykonywania określonych działań. W Polsce proces ten prowadzi Polskie Centrum Akredytacji.

Celem firmy, która ubiega się o wyżej wspomniany tytuł jest nieustannie doskonalenie procesów zarządzania przepływem dokumentów, a także dbanie o odpowiednio wysoki poziom wiedzy technicznej i naukowej pracowników. Realizacja celów wiązać się może z częstymi inwestycjami w rozmaite kursy i szkolenia, co może, ale nie musi, przełożyć się na wyższy koszt usługi. Z drugiej jednak strony, wykonywanie badań czy pomiarów przez akredytowane laboratorium, może nas upewnić, iż wyniki będą odzwierciedlały rzeczywisty stan.

Akredytacja dla laboratorium – z czym to się wiąże?

Upoważniona jednostka organizacyjna, w tym przypadku PCA, ma prawo do formalnego uznania kompetencji danej placówki laboratoryjnej. Akredytację w tym przypadku można porównać do swego rodzaju kredytu zaufania, jakim PCA obdarza to miejsce, a także potwierdza rzetelność oferowanych przez nie usług. Mimo, iż tytuł ten jest bardzo ważny, nie wszystkie laboratoria badawcze mogą się pochwalić jego posiadaniem. Proces przyznania tytułu jest bardzo długi i kosztowny. Liczy się także świadomość oraz odpowiedzialność za powierzoną pracę.

Miejsce, które zostało wyróżnione w ten sposób musi jednak nieustannie podnosić jakość swoich usług. Wiąże się to ze spójnością pomiarową, co oznacza, iż laboratorium musi udowodnić, że używany sprzęt jest wzorcowany, a jest wskazania są rzetelne. Prościej rzecz ujmując, klient musi otrzymać dokładnie taki produkt, jakiego w mniej lub bardziej świadomy sposób oczekuje.